נוהל בחירת לקטורים (יועצים אמנותיים) ועבודתם

לקטורים הינם בעלי תפקיד בקרן הנבחרים מדי שנה, לתקופת העסקה של שנה אחת, מתוך מאגר הלקטורים של משרד התרבות והספורט. הרשימה מתעדכנת מעת לעת והיא כוללת הבחנה בין לקטורים מהפריפריה (על פי הגדרת "המבחנים החדשים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט למוסדות ציבור בתחום הקולנוע" – ינואר 2019) וכאלה שאינם מהפריפריה.

 

הלקטורים לא יכהנו ביותר ממועד אחד ברצף ויוכלו להיות מועסקים שוב בחלוף שנה ממועד תום העסקתם. זהות הלקטורים תפורסם רק לאחר סיום עבודתם כדי להגן עליהם מפני התערבות חיצונית. בנוסף ללקטורים, המנהל האמנותי של הקרן משתתף בקריאת כל ההצעות המומלצות ע"י הלקטורים.

 

הקרן מיישמת חלוקה מגדרית שווה בין הלקטורים וממנה הרכב לקטורים לכל קול קורא אשר 40% ממנו לפחות הם כאלה המוגדרים כפריפריה. בכול מועד קול קורא יקראו שלושה (3) לקטורים.ות כל הצעה. במסגרת עבודתם שותפים הלקטורים.ות לקריאת ההצעות, הערכתן, בחינתן ודירוגן של בקשות המוגשות לקרן לסיוע בפיתוח, בהפקה ובהשלמת הפקה של סרטים. הקרן בוחרת את הלקטורים על פי הכשרתם המקצועית, ניסיונם והיכרותם והבנתם את התחומים השונים בהם הקרן משקיעה: סרטי עלילה קצרים, סרטי אנימציה וסרטים בטכנולוגיות חדשות, סרטי וסדרות תעודה קצרים וארוכים.

 

המלצה של אחד/אחת מתוך שלושת הלקטורים.ות לגבי הצעה מעלה את ההצעה לשלב הבא לדיון בהשתתפות המנכ"ל והמנהל האמנותי של הקרן. כל ההגשות מועברות ללקטורים בעילום שם של המגיש והיוצרים (תסריטאי/ת, במאי/ת, מפיק/ה). כל שמות המעורבים ביצירה וקורות החיים מוסרים על ידי צוות קרן מטופס ההגשה והפרטים הללו נשמרים בקרן עד לדיון המנהל האמנותי עם הלקטורים.ות, לאחר גיבוש ההמלצות שלהם. חומר מצולם שישלח שלא בעילום שם היוצרים יוחזר למגיש. חובתו של לקטור.ית להגיש חוות דעת מפורטת ומנומקת, ביקורתית ובונה לגבי הבקשה לסיוע שנבחנה על ידו, על גבי טופס חוות דעת של הקרן. הגורם המוסמך לריכוז חוות הדעת והמלצות הלקטורים, ופיקוח וביצוע של הדירוג הסופי של הבקשות על פי איכותן, הוא המנכ"ל והמנהל האמנותי של הקרן.

 

להלן דוגמאות ל:

טפסי הערכה שממלאים הלקטורים, לפי סוג בקשת הסיוע/ סוג המיזם

הסכם העסקה – לקטורה סרטים קצרים

הסכם העסקה – לקטורה סרטי תעודה

הצהרות בדבר שמירה והגנה על סודיות ומניעת ניגוד עניינים

 

אמות מידה להערכת הסרטים

סרטים קצרים:

 • הערך המוסף של המיזם מבחינה רעיונית וקולנועית לרבות, אך לא רק, מקוריות וייחודיות המיזם ומתן ביטוי לרב-תרבותיות של החברה בישראל ותרומתו לקידום היצירה הדרמטית בישראל.
 • מידת מעורבותו של מגיש המיזם ומחויבותו לספר את הסיפור המוגש כפי שיבוטאו בהצהרת הכוונות.
 • רמת כתיבת התסריט – מקוריות הנושא, מורכבות הדמויות, ההתפתחות העלילתית והדיאלוגים.
 • מידת ישימותו של המיזם מבחינה מקצועית ותקציבית.
 • הניסיון והיכולת המקצועית של מפיקיו ויוצריו של המיזם.

 

ומעל לכל – פוטנציאל המיזם לשמש כבסיס ליצירה המותירה חותם ומרחיבה את הדעת, שיש בה כדי לתרום תרומה משמעותית ליצירה הדרמתית האודיו-ויזואלית בישראל.

 

 סרטי תעודה קצרים וארוכים וסדרות תעודה:

 • הערך המוסף של המיזם מבחינה רעיונית וקולנועית לרבות, אך לא רק, מקוריות וייחודיות המיזם במתן ביטוי לרב-תרבותיות של החברה בישראל.
 • מידת מעורבותו של מגיש המיזם ומחויבותו לספר את הסיפור המוגש כפי שיבוטאו בהצהרת הכוונות.
 • הפוטנציאל הדרמתי, הסיפורי, הרגשי והוויזואלי של המיזם ומידת מורכבותו, בין היתר, כדי לעמוד בדרישות האורך של המיזם המוצע.
 • רמת המשתתפים המצולמים בסרט לרבות, אך לא רק, "עבירות המסך" – כושר הביטוי יכולת הדמויות לשמש כדמויות לסרט העונה לדרישות כמפורט לעיל ולהלן. לעניין זה, לקרן הזכות לדרוש המחשות באמצעות צילומים לדוגמא.
 • הגישה לעשיית הסרט – השפה הקולנועית, מבנה, זווית הראיה וסגנון הצילום והעריכה.
 • מידת ישימות המיזם מבחינה מקצועית ותקציבית.
 • הניסיון והיכולת המקצועית של מפיקיו ויוצריו של המיזם.

 

ומעל לכול – פוטנציאל המיזם לשמש כבסיס ליצירה המותירה חותם ומרחיבה את הדעת, שיש בה כדי לתרום תרומה משמעותית ליצירה התיעודית בישראל.

מנכ"ל הקרן, מנהל אמנותי, הנהלת הקרן

מנכ"ל הקרן הוא בעל ניסיון מוכח בתחום הקולנוע, לפחות בשניים מהתחומים – הפקה, בימוי, כתיבה ועריכת תוכן, הוראה, הנחיה והדרכה מקצועית ברמה אקדמאית, והינו בוגר מסגרת לימודים אקדמאית בעל תואר ראשון לפחות. בתוקף ניסיונו בתחומים אלה הוא רשאי גם לכהן כמנהל אמנותי של הקרן.

 

מנכ"ל הקרן ומנהלה האמנותי ייעזר ביועצים אמנותיים חיצוניים ("לקטורים") לצורך גיבוש רשימת המיזמים המועמדים לתמיכה.

 

בכל מועד הגשה ייעזר מנכ"ל הקרן במספר הלקטורים בהתאם לכמות ההגשות. כל מיזם שיוגש לקרן ייבחן על ידי (3) שלושה לקטורים לפחות. הלקטורים ימליצו על המועמדים לתמיכה לפי מכסה שתיקבע על ידי המנכ"ל בשים לב, בין היתר, לתקציב, לאיכות ההצעה ולרפרטואר השקעות הקרן במועדים קודמים. המנכ"ל יקרא את כול המלצות הלקטורים ובשיתוף הלקטורים תתקיים ישיבת סיכום ודירוג ההגשות.

 

רשימת ההמלצות להשקעה שתגובש על ידי המנכ"ל והלקטורים תיקבע תוך חתירה לתת ביטוי למגוון רחב של נושאים, דעות, סגנונות עשייה, טעמים וגישות, בסרטים המופקים על ידי יוצרים צעירים, מנוסים וותיקים, הפועלים במרכזים עירוניים ובפריפריה.

 

ההמלצות שיגובשו על ידי הצוות המקצועי מועברות לאישור ועדת תכניות המורכבת מחברי ההנהלה הציבורית של הקרן והמנכ"ל. בראש ועדת התכניות עומד חבר הנהלה שנבחר על ידי המליאה. זימון חברי ועדת התכניות נעשה על פי הוראות יו"ר הוועדה בתיאום עם המנכ"ל.

המנכ"ל יכול להביע את התנגדותו למיזם כלשהו שנכלל ברשימת המועמדים להשקעה בפני ועדת התכניות. הוועדה רשאית לקבל את התנגדותו ולבטל את מועמדות המיזם וכן יכולה להתנגד למועמדות מיזם כלשהו גם אם המנהל תומך בה, הכול כאמור מטעמים מנומקים שיירשמו בפרוטוקול.

 

החלטות ועדת התכניות מתקבלות ברוב רגיל ולמנכ"ל זכות הצבעה בוועדה. במקרה של שוויון יהיה ליו"ר הוועדה קול נוסף שובר שוויון. החלטות ועדת התכניות הן בגדר המלצות המוגשות לאישור יתר חברי ההנהלה שאינם חברים בוועדת התכניות.

 

הקרן תאפשר ליוצר שבקשתו לסיוע נדחתה לאחר שלושה סבבים להגיש השגה אך ורק אם התברר כי היה כשל טכני בבחינת ההגשה ולא על בסיס חוות הדעת של הלקטורים.יות. ההשגה תידון בפני ועדת ערעורים של הקרן המורכבת משלושה חברים: שניים מקרב חברי הועד המנהל של המוסד ונציג ציבור שמינתה הקרן מקרב מאגר הלקטורים, ובלבד שמתקיימים לגביו שני אלה:

 1. הוא אינו מועסק על ידי הקרן לא הועסק על ידה בשנתיים שקדמו למינויו לוועדה
 2. הוא בעל ניסיון שלא יפחת מ 5 שנים

 

כהונת מנכ"ל, מנהל אמנותי וחברי הוועד המנהל הקרן תקיים מגבלה על תקופות הכהונה של המנהל הכללי של המוסד, של המנהל האמנותי שלו ושל חברי הוועד המנהל שלו, התוחמת את תקופות הכהונה של כל אחד מהם ל-4 שנים, עם אפשרות להאריך את תקופת הכהונה של כל אחד מהם ב-4 שנים נוספות, ולאחר מכן בשנתיים נוספות, כך שתקופת הכהונה המרבית לא תעלה על 10 שנים ברציפות.

נוהל הגשת בקשה להשקעת הקרן

זכאים להגיש בקשות לקרן – יוצרים, מפיקים, במאים או תסריטאים אשר אינם נמצאים במסגרת לימודים והתמיכה המבוקשת אינה עבור סרט גמר במוסד לימודי. התמיכה תינתן לסרט המוגדר כ"סרט ישראלי" בהתאם לתקנות הקולנוע להכרה בסרט כסרט ישראלי תשס"ה-2005.

 

כל ההגשות לקרן לתחום סרטי תעודה, תחום סרטים קצרים, אנימציה וטכנולוגיות חדשות, עבור הפקה ועבור פיתוח, יתבצעו באופן מקוון דרך אתר הקרן בלבד עם פרסום "קול קורא" או במסגרת "תמיכה במיזם במסלול מהיר", על פי ההנחיות בטופס ההגשה, אלא אם פורסם במפורש אחרת. קישור לטופס ההגשה לסרטי תעודה ולסרטים קצרים מופיע באתר והוא מכיל: סינופסיס קצר, סינופסיס ארוך, טריטמנט / דמויות / תסריט, הצהרת כוונות, שפה קולנועית, מקורות מימון, תקציב כקובץ אקסל וקורות חיים של היוצרים, קישורים לחומר מצולם ועבודות קודמות.

 

ניתן למצוא את כל הפרטים על קולות קוראים הפתוחים להגשה בלשונית הגשות וקולות קוראים.

 

כל ההגשות מועברות ללקטורים באופן אנונימי. מובהר בזאת כי החל מ-2019, על פי "המבחנים החדשים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט למוסדות ציבור בתחום הקולנוע" העברת הבקשות ללקטורים נעשית בעילום שם. כל שמות המעורבים ביצירה וקורות החיים יוסרו על ידי צוות קרן מקור מטופס ההגשה והפרטים הללו יישמרו בקרן.

 

חומר מצולם: רצוי ומומלץ לצרף חומר מצולם, ערוך ברצף סצנות או כפרומו, טיזר וכו'. כמו כן ניתן לצרף עבודות קודמות עם קישור וסיסמה בטופס ההגשה. הגשת יצירות קודמות אינה מהווה תחליף לחומר מצולם על המיזם. קישורים לעבודות קודמות של המגישים יישמרו בקרן וייחשפו לעיני הלקטורים רק בסבב ההחלטה האחרון, במידת הצורך ועל פי שיקול דעתו של מנכ"ל הקרן.

 

העברת חומרים מצולמים, פרומואים, סצינות, טיזרים וכו' תעשה ללא פרטי זיהוי היוצרים או חברת ההפקה, ללא שמות וללא לוגואים המזהים את היוצרים המגישים, מלבד שם המיזם המוגש. ניתן לצרף חומרים מצולמים לצפייה ישירה (לינק + סיסמא ל Youtube\ Vimeo) שיהיו זמינים לצפייה למשך ארבעה חודשים לפחות, וכי אין לערוך בהם שום שינויים ללא קבלת אישור מראש בכתב הקרן.

 

במידה והמיזם נסמך על יצירה קודמת (ספר/ מחקר/ וכד') נדרש כתב הרשאה, הסכם או אופציה לקבלת הזכויות מבעל הזכויות המקורי, במעמד חתימת הסכם התמיכה של הקרן עם המפיק או היוצר, בהתאם לסוג התמיכה (פיתוח או הפקה). הנחיות להגשת המיזמים מתפרסמות באתר הקרן בהתאם למועד ולמסלול הרלוונטיים.

 

שפה – בקשות תמיכה יוגשו בעברית.

 

מגיש שהוא מפיק ואינו הבמאי רשאי להגיש בו זמנית עד 3 בקשות במועד לפיתוח ולהפקת סרט תעודה ועד 3 בקשות במועד לפיתוח ולהפקה לסרט עלילתי קצר ויוכל לקבל את תמיכת הקרן בו זמנית עבור עד 2 מיזמים בשנה, בכל סוגה. ואולם מנכ"ל הקרן רשאי להתנות את קבלת הסיוע לאחד משני המיזמים בקבלת נתונים להנחת דעתו על התנהלות תקינה של הפקת המיזם הראשון מבין השניים, שהוחל בהפקתו.

 

מגיש שהוא גם המפיק וגם הבמאי רשאי להגיש עד 2 בקשות בכל מועד, לפיתוח ולהפקת סרט תעודה, ולפיתוח ולהפקת סרט עלילתי קצר, ויוכל לקבל את תמיכת הקרן רק עבור מיזם אחד לסוגה בכל שנה.

 

יוצר שזהו סרטו הראשון (סרט ביכורים המוגדר בסרטים קצרים כראשון או שני של הבמאי או התסריטאי ובסרטי תעודה כסרט ראשון או שני של הבמאי או העורך) אינו יכול להגיש מיזם למסלול הפקה של סרט תעודה ללא מפיק בעל ניסיון מוכח בהפקת סרט אחד לפחות באורך 50 דקות ומעלה אשר הוקרן בטלוויזיה או בבתי הקולנוע (שאינו סרטי גמר). בתחום הפקת הסרט הקצר יידרש מפיק בעל ניסיון הפקה של לפחות סרט אחד קצר עצמאי שלא במסגרת הלימודים.

 

יוצר רשאי להגיש לקרן 3 פעמים בקשה לגבי אותו סרט בשלושה מועדים שונים. כל סבב בקשות ייבחן על ידי צוות לקטורים אחר. הקרן אינה מחויבת לתמוך בהפקה או השלמה של יצירה שנתמכה על ידה בשלב הפיתוח.

 

הקרן לא תשקיע במיזם אם רוב הלקטורים שבחנו את הבקשה לסיוע המליצו שלא להשקיע בו.

מועדי הגשת המיזמים

הקרן תקיים לפחות שני (2) מועדי הגשה בכל אחד משני תחומי ההשקעה שלה – סרטים קצרים וסרטי תעודה, במהלך כל שנה קלנדרית. הקרן שומרת לעצמה את הזכות לקיים מועדים נוספים מעבר לכך במהלך השנה. הקולות הקוראים יהיו בעלי נושאים פתוחים או מוגדרים על פי קריטריונים שייקבעו מעת לעת. מודעת ה"קול קורא" להגשת בקשות לתמיכה בפיתוח ובהפקה לסרטים קצרים וסרטים דוקומנטריים תתפרסם לפחות 30 ימים לפני המועד האחרון להגשה. ההחלטות לגבי המיזמים הנתמכים בכל "קול קורא" יימסרו בתוך ארבעה (4) חודשים מהמועד האחרון להגשה בכל תחום ומסלול.

 

הקרן תשקול, באורח חריג, תמיכה במיזם במסלול "דיון מהיר" על פי שיקול דעתה הבלעדי ויכולותיה התקציביות. תשובות במסלול מהיר תינתנה בתוך 45 ימים ממועד ההגשה. פירוט על כך בסעיף אישור תמיכה במיזם במסלול "דיון מהיר".

תמיכות הקרן במיזמים

הקרן אינה תומכת במיזמים הנתמכים על ידי קרנות קולנוע אחרות הנתמכות בתקציבי חוק הקולנוע, אלא במקרים מיוחדים שהתמיכה בהם היא מתקציב "ייעודי" בתחום הפיתוח וההפקה באותן קרנות, ובכל מקרה רק לאחר אימות ואישור מנכ"ל הקרן בכתב. גובה התמיכה ייקבע באופן פרטני בהתאם לתקציב המיזם המוצע, ובהתאם לתקציב הקרן ולתכנית השנתית של הקרן.

 

מובהר, כי הקרן עשויה ורשאית לשנות את הנהלים, הייעודים, התחומים, ההיקפים ושיטות ההקצאה של התמיכות המפורטים במסמך זה בכל עת, לפי שיקול דעתה ובלבד ששינויים כאמור יתאמו את תבחיני מנהל התרבות – מועצת הקולנוע ושינויים אלה יובאו לידיעת הפונים לקרן.

עקרונות המימון במיזמים

היקף התמיכה שתינתן ייקבע לפי שיקול דעת הקרן במידת האפשר בשים לב לצרכי ההפקה, לאילוצי הקרן ולערכו הסגולי של המיזם. קביעת ההיקף תתבסס על:

 

פיתוח:
לתסריט עלילתי, אנימציה, מדיה חדשה באורך של עד 30 דקות – עד 10,000 ₪.

לסרט תעודה באורך של 45 דקות ומעלה – עד 20,000 ₪.

לסרט תעודה באורך של עד 30 דקות – עד 15,000 ₪.

 

הפקה:
בסרטי תעודה ארוכים באורך 45 דקות ומעלה יחידת המימון הבסיסית להפקה היא 200,000 ₪ או 40% מתקציב הסרט. בסרטי תעודה קצרים באורך 30-7 דקות תהיה יחידת המימון הבסיסית 200,000 ₪ או 40% מתקציב הסרט. ואולם הקרן יכולה לתמוך בסכום גבוה יותר, בשים לב למורכבות הסרט או בסכום נמוך יותר, הכול בהתאם לדרישות הסרט ולמצבה התקציבי של הקרן. הקרן תתמוך גם בהשלמת הפקה של סרטים בשלבי עריכה מתקדמים בסכומים שנעים בין 20,000-100,000 ₪, בכול אחד מהתחומים.

 

בסדרות תעודה הקרן תתמוך בהתאם ליכולותיה ולהחלטותיה. מובהר כי המימון לא יהיה כפולת מספר הפרקים בסכום לפרק אלא סכום קבוע ונומינלי (בדרך כלל 100,000 ₪ – 200,000 ₪) לפי שיקול דעתה ותקציבה.

 

בסרטים קצרים יחידת המימון הבסיסית לסרטים עלילתיים, אנימציה ומדיה חדשה היא 12,000 ₪ / דקה של סרט. ואולם הקרן יכולה לתמוך בסכום גבוה יותר, בשים לב למורכבות הסרט או בסכום נמוך יותר, הכול בהתאם לדרישות הסרט ולמצבה התקציבי של הקרן.

 

הקרן מסייעת לסרטים המצויים בכל שלב של הפקתם.

 

בכל מקרה, תמיכות הקרן במיזמים מכספים שמקורם בחוק הקולנוע לא יעלו על תקרת התמיכה שתיקבע בידי המועצה הישראלית לקולנוע (עד 80% או כל היקף אחר שייקבע). במקרים בהם משתתפת הקרן במימון מיזם אשר מומן קודם על ידי אחת הקרנות האחרות מתחום התמיכה "ייעודי", בפיתוח או בהפקה, סך התמיכה של שתי הקרנות ביחד לא תעלה על 80% מהתקציב.

מובהר כי הקרן עשויה ורשאית לשנות את הנהלים, הייעודים, התחומים, ההיקפים ושיטות ההקצאה של התמיכות המפורטים במסמך זה בכל עת לפי שיקול דעתה ובלבד ששינויים כאמור יתאמו את תבחיני מנהל התרבות והשינויים כאמור יובאו לידיעת הפונים לקרן.

הקצאת תנאים נאותים ליוצרים ולהפקות

הנהלת הקרן תשאף ככל יכולתה ובכפוף לתקציביה לוודא שלמיזמים שבתמיכתה יוקצו תנאים סבירים ונאותים, כמקובל בענף ההסרטה בישראל, שיאפשרו את ביצועם ברמה ובאיכות הולמים ותוך מתן התמורה ההוגנת האפשרית ליוצרים ולמבצעים השונים, כל זאת בהתאם למדיניות המועצה ובשים לב ליכולות הקרן.

לפיכך, הנהלת הקרן תדרוש, בין היתר, שהמיזמים כאמור יופקו במידת האפשר על בסיס הקווים המנחים להקצאת תנאים נאותים, וכן על בסיס הנחיות ודרישות נוספות לעניין זה שייקבעו על ידי הקרן מעת לעת. על אף האמור לעיל, בבחינת התנאים הנאותים יילקחו בחשבון אילוצי התקציב וכן ההתפתחויות הטכנולוגיות שחלו באמצעי ההפקה המאפשרים ביצוע הפקה בתנאים שונים.

הסכם

תנאי לתמיכת הקרן במיזמים הינו חתימת הסכם בין היוצר לבין הקרן, בנוסח שיקבע על ידי הקרן. ההסכם החתום יחייב את הצדדים ויבטל כל מצג, התחייבות, הצהרות או הבנות כלשהן שקדמו לחתימתו.

 

בלי לגרוע מכל האמור בהסכמים, מובהר כלהלן:

תמיכת הקרן מותנית באישור סופי ומחייב בדבר תמיכת משרד התרבות בקרן לשנת התקציב בתחום הרלוונטי, ובסכומי התמיכה הסופיים והמחייבים שיאושרו לקרן לאותה שנת תקציב.

 

היה ולא ייחתם הסכם עם היוצר בתוך שלושה חודשים ממתן הודעת הקרן על אישור התמיכה, תהא הקרן רשאית לבטל את התמיכה בהודעה בכתב ליוצר. היה ויוצר יפר את ההסכם שנחתם, לרבות באופן של אי עמידה בלוחות הזמנים להשלמת המיזם, תהא הקרן רשאית לבטל את ההסכם, כאמור בתנאי ההסכם.

הקרן תקפיד על נאותות הפקה ועל קבלת תכנית עבודה ותקציב הנדרשים להבטחת השלמתו (תקציב לדוגמא לפי סוג סרט). מיזם צריך להיות אפשרי להפקה מבחינה תקציבית. הקרן תתמוך במיזם לאחר שתוודא מקורות תקציביים לכיסוי עלות ההפקה. עם זאת הקרן רשאית לתמוך במיזם גם אם טרם גויסו מלוא תקציבי ההפקה, מנימוקים מיוחדים שיירשמו ובאישור הנהלת הקרן. יחד עם זאת במועד ביצוע התשלום השני (יציאה לצילומים) מתחייב המפיק להציג בפני הקרן מקורות מימון המשלימים את התקציב באם הוא חסר – כדוגמת גוף משדר ו/או מקורות פרטיים וציבוריים, לשביעות רצונה של הקרן. למפיק יהיו עד 9 חודשים להציג בפני הקרן את המימון המשלים כאמור. במידה והמפיק לא ישלים את מימון התקציב תהיה הקרן רשאית להפסיק את תמיכתה בסרט.

 

התמיכה של הקרן במיזם ניתנת כהשקעה לכל דבר. השקעתה הכספית של הקרן תינתן לשיעורין לפי התקדמות ההפקה, בהתאם לתנאי ההסכם בין היוצר לקרן. במידה שיוטל על הסכום המשולם על ידי הקרן היטל ו/או מס כלשהו, לרבות מס ערך מוסף ולרבות שינוי בשיעורו של מס קיים, ישולם המס על ידי היוצר.

 

על היוצר למסור דו"חות כספיים כפי שנדרש בחוזה, לרבות דו"ח ניצול תקציב מבוקר על ידי רו"ח של המפיק, דו"ח שנתי של הפצת הסרט, שידוריו, הקרנותיו ומכירותיו. הקרן זכאית לקבל מתקבולי המיזם את חלקה כקבוע בהסכם. הכנסות הקרן מהמיזמים ישמשו להשקעה במיזמים נוספים.

 

לקרן לא יהיה חלק בפרסים כספיים שיקבל היוצר בגין המיזם.

 

היוצר יעביר לקרן את המסמכים שלהלן, כהשלמה להסכם:

 • ביטוח
 • תקציב מעודכן
 • אסמכתא לניכוי מס
 • לוח זמנים מעודכן
 • 2 ערבים – במקרה של חברה בע"מ ובמקרה של עוסק מורשה
 • העתק הסכם מפיק-בימאי
 • העתק הסכם מפיק-גוף משדר
 • העתק הסכם עם כל תורם או משקיע נוסף במיזם
 • העתק הסכם הפצה מול מפיץ או סוכן מכירות
 • אישור חתום על רכישת זכויות יוצרים לעיבוד של תכנים חיצוניים
 • אישור גיבוי כפול באתרים נפרדים של החומר המצולם

 

ליווי הפרויקטים

 

יתבצע על ידי המנהל האמנותי של הקרן ובמידת הצורך, על פי שיקול דעתו, תממן הקרן חונכים מקצועיים לתחומי העשייה הפרטניים – תסריט, צילום, עריכה, שיווק והפצה.

השלמת המיזם – קרדיט ועותק של הסרט

המפיק מתחייב לכלול בגוף הסרט, בפתיחה ובסיום, את לוגו האנימציה של הקרן בשלמותו כמפורט: הלוגו הדינמי של קרן מקור קיים בשלוש שפות: עברית, אנגלית וערבית. המפיק מתחייב לשבץ את הלוגו המתאים לגרסת השפה של גרסת הסרט המשודרת או מוקרנת (עברית, אנגלית, ערבית). מיד אחרי לוגו האנימציה של הקרן ובצמוד לו יופיע, הן בפתיחת הסרט והן בסיומו, הלוגו הסטטי של המועצה הישראלית לקולנוע ושל משרד התרבות והספורט בפריים אחד, זה לצד זה.

שיבוץ לוגואים אלה הינה חובה כדי שהסרט יוקרן, ישודר ויזוהה בכל מסגרת כסרט ישראלי (בפריים אחד, בעברית ובאנגלית לפי גרסת הסרט). לוגו האנימציה של הקרן יופיע בשלמותו (אורכו 7 שניות) כפי שיימסר על ידי הקרן (תמונה וקול).

 

בסיום הסרט וככותרת ראשונה לאחר יוצרי הסרט העיקריים:

 

אחראים מטעם קרן מקור לסרטי קולנוע וטלוויזיה

עמית גורן

אבלין קלוגר-קדיש

ויקי כהן

 

On behalf of Makor Foundation for Israeli Films

Amit Goren

Eveline Kluger-Kadish

Vicki Cohen

 

לוגו סטטי של מועצת הקולנוע ושל משרד התרבות והספורט יופיע לצד הלוגו הסטטי של הקרן בכל חומרי הפרסום השונים הנוגעים לסרט, לרבות פוסטים במדיה חברתית, כרזות, עלוני פרסום, קדימונים, פרסומות, עטיפות של עותקי הסרט וכו'. גרסת שפת הלוגואים (עברית, אנגלית או ערבית) יותאמו לשפת החומר הפרסומי.

 

במידה והסרט ישודר בגוף שידור זר, יש להשתמש בגרסה האנגלית או בגרסה מתורגמת לשפה המקומית (תרגום טקסט הקרדיטים יעשה על ידי היוצר ויאושר אל מול הקרן).

 

המפיק יאפשר לקרן (אולם אין בכך כדי לחייב את הקרן) לנהל יחסי ציבור הנוגעים לסרט בכל מדיה, בתיאום עמו ועם גורמים אחרים המשתתפים במימון הסרט.

 

המפיק ימסור לקרן מיד עם גמר הסרט, בטרם יקבל את התשלום האחרון המגיע לו על פי ההסכם וכתנאי לו, דו"ח ניצול תקציב סרוק וחתום על ידי רו"ח, 2 קבצים של הסרט בפורמט mpeg4 10Mbit מאסטר בעברית ומאסטר באנגלית, וכן קבצי קדימונים, פרומואים ו – making of במידה והם קיימים. לצורך שימור הסרט ימסור 2 עותקים כאמור לארכיון הסרטים הישראלי-סינמטק ירושלים, או כל ארכיון אחר שיאושר על ידי הקרן. המפיק ימציא לקרן אישור בכתב לביצוע הפקדת הסרט בארכיון כאמור, וכן פרטים על הסרט כנדרש להעלאה לאתר הקרן, וזאת כתנאי לקבלת התשלום הסופי.

התמיכה במיזם - השקעה

סיוע הקרן למיזמים ייחשב כהשקעה המזכה את הקרן בזכות להחזר השקעה ולהשתתפות ברווחים מהכנסות ממכירת זכויות שידור והקרנה בארץ ובחו"ל ממכירת כרטיסים ומכל הכנסה אחרת למעט פרסים ומענקים שיוענקו למפיקיו וליוצריו של המיזם. מועד תחילת העברת ההכנסות לקרן יהיה לאחר כיסוי הוצאות ההפקה כפי שאושרו בידי הקרן וחלקה בהכנסות יחושב לאחר ניכוי הוצאות ועמלת הפצה כמקובל בענף. חלקה של הקרן בהכנסות (בסרטי תעודה ובסרטים קצרים) יחושב לפי % השתתפות הקרן בתקציב ההפקה הסופי והמבוקר כפול 50%. על אף האמור לעיל הקרן שמורת שומרת לעצמה את הזכות לשנות את חלקה בהכנסות בשים לב לנסיבות ההפקה בהודעה שתימסר למפיק עובר לחתימה על ההסכם עם הקרן.

ערעור על החלטות הקרן

המגיש רשאי להגיש ערעור מנומק בלבד לדוא"ל office@kerenmakor.org.il על תשובת הקרן לבקשת התמיכה שהגיש. חוות דעת הלקטורים אינה בסיס להגשת ערעור אלא אם כן התקיים כשל בהתנהלות הקרן בבחינת ההגשה, שאינו באחריות המגיש. הערעור ידון ויוכרע על ידי מנכ"ל הקרן ותשובה מנומקת תימסר למערער. במידת הצורך יועבר המיזם לבחינה נוספת על ידי אדם שימונה על ידי מנכ"ל הקרן.

 

כאמור בנהלים אלה לעיל, ליוצר נתונה הזכות להגיש את המיזם לקרן פעמיים נוספות על מנת שייבדק בכל פעם על ידי צוות לקטורים חדש.

 

הקרן תאפשר ליוצר שבקשתו לסיוע נדחתה לאחר שלושה סבבים להגיש ערעור שאינו נובע מחוות הדעת של הלקטורים והמנהל האמנותי אשר נמסרו לו אלא בשל דרכי העבודה וההתנהלות הקרן בבחינת ההגשה, שאינו באחריות המגיש. ההשגה תידון בפני ועדת ערעורים של הקרן המורכבת משלושה חברים: שניים מקרב חברי הועד המנהל של המוסד ונציג ציבור שמינתה הקרן מקרב מאגר הלקטורים, ובלבד שמתקיימים לגביו שני אלה:

 1. הוא אינו מועסק על ידי הקרן לא הועסק על ידה בשנתיים שקדמו למינויו לוועדה
 2. הוא בעל ניסיון שלא יפחת מ 5 שנים

 

הגשת הערעור תתבצע בכתב אל דוא"ל הקרן office@kerenmakor.org.il

הגשת מיזמים ואישור תמיכה במסלול "דיון מהיר"

 

הגשת מיזמים במסלול "דיון מהיר"

 

הקרן שומרת לעצמה את הזכות להחליט שמיזמים שקיימת לגביהם הצדקה יידונו באופן פרטני ולא במסגרת המועדים שנקבעו ותוארו לעיל, זאת כדי לא לפגוע בהפקתם ובשים לב לרמתם ולייחודם (להלן – "דיון מהיר").

 

מיזמים הזכאים להגיש למסלול "דיון מהיר" הם סרטים או סדרות במצב מתקדם של ראפ-קאט (חובה), סרטים שיש לסיימם בדחיפות עקב אירוע הקרנה בטלוויזיה או בפסטיבל, סרטי תעודה בעלי אופי מעקבי שההחלטה לגביהם מצדיקה דיון מהיר כדי לא להחמיץ שלבים בתהליך המעקב, וסרטים קצרים המצויים במצב של מוכנות מתקדמת להפקה. כמו כן, לקרן שמורה הזכות להחליט שמיזם מסוים, אף שעומד בתנאים ל"דיון מהיר", יועבר לדיון תוך השוואה למיזמים אחרים שיצטברו.

 

על המגישים לפנות אל הקרן ולקבל את אישורה להגיש ל"דיון מהיר". אם הבקשה מאושרת יישלח קישור לטופס הגשה באתר הקרן. המנהל יקרא את ההצעה ויצפה בחומרים ויזואליים או בגרסה ערוכה של הסרט ויגבש המלצתו. במקביל יבקש חוות דעת משלושה (3) יועצים אמנותיים. היה ותיווצר אי הסכמה בעד או נגד תמיכה במיזם, יחליט המנהל האמנותי לגבי התמיכה במיזם.

 

אישור תמיכה במיזם במסלול "דיון מהיר"

 

לאחר אישור המיזם במסלול "דיון מהיר", בדומה לאישור מיזם במסלול רגיל על ידי הלקטורים והמנהל האמנותי, הוא יישלח לחברי ועדת התכניות לאישורם. למנהל הקרן יהיה קול אחד בוועדת התוכניות ולמנהל ועדת התוכניות יש שני קולות במקרה של תיקו בהצבעה על אישור המיזם. ועדת התוכניות רשאית לאשר או לדחות את אישור התמיכה במיזם. לאחר אישור ועדת התוכניות יישלח האישור בכתב לשאר חברי ההנהלה. אם בתוך 48 שעות אין מתנגדים להמלצות מתוך חברי ההנהלה הכללית שאינם חברי ועדת התכניות – ההמלצות מתקבלות. קבלת ההמלצות תאושר במכתב מטעם מנהל הקרן שיסכם את ההחלטה.

תנאי לתמיכת הקרן במיזמים, הינו חתימת הסכם בין היוצר לבין הקרן, בנוסח שיקבע על ידי הקרן. ההסכם החתום יחייב את הצדדים ויבטל כל מצג, התחייבות, הצהרות או הבנות כל שהן שקדמו לחתימתו.

כללים למניעת ניגוד עניינים

חברי ההנהלה, חברי העמותה, עובדי הקרן, לקטורים או יועצים ינהגו במילוי תפקידם באמון וללא משוא פנים, תוך גישה הוגנת כלפי הכול ובלי שיהיה להם ענין אישי בהחלטותיהם ובפעולותיהם, אף למראית-עין, ויימנעו מהימצאות במצב של ניגוד עניינים בין תפקידם בקרן לבין עיסוק אחר שלהם או של אדם קרוב להם בתחום הקולנוע, ובכלל זה לא יהיו מעורבים במיזם המוגש לקרן, בתקופת מילוי תפקידם כאמור. בעלי תפקידים כאמור לא יקבלו טובת הנאה כלשהיא בקשר למילוי תפקידם (למעט שכר מהקרן).

 

בלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הקרן לא תדון בבקשות שיוגשו על ידי חברי הנהלה, חברי עמותה, עובדי הקרן, לקטורים או יועצים בתקופת מילוי תפקידם.

 

נמצא חבר הנהלה, חבר עמותה או עובד הקרן במצב של ניגוד עניינים ביחס לבקשה שהוגשה לקרן עקב זיקתו לבקשה או לאנשים הקשורים בה, יודיע על כך באופן מיידי להנהלת הקרן. ההודעה תירשם בפרוטוקול וחבר ההנהלה, חבר העמותה או עובד הקרן כאמור, לא ישתתף בדיונים הנוגעים לאותה בקשה ולא יעסוק בבקשה במסגרת הקרן.

 

חדל חבר הנהלה או עובד קבוע של הקרן מלשמש בתפקיד זה, לא יוכל להגיש בקשת תמיכה לקרן לתקופה של 6 חודשים מהמועד בו חדל מלשמש בתפקידו או עד תום שנת התקציב בה שימש בתפקיד כאמור, לפי הארוך מביניהם ואם הוגשה בקשה כאמור, הקרן לא תקבל ולא תדון בבקשה כזו. מנכ"ל הקרן או עובד קבוע של הקרן לא יבצע בעת עבודתו בקרן עבודה (בשכר או שלא בשכר) עבור כל גורם פרטי שיש לו יסוד סביר להניח שעשוי לפנות לקרן בבקשת תמיכה. בכל מקרה, עבודה נוספת של מנכ"ל הקרן בתחום הקולנוע והטלוויזיה טעונה אישור ההנהלה. הנהלת הקרן רשאית לאשר, בנסיבות מיוחדות ותוך הנמקה בכתב. חריגה מאחד הכללים שלעיל. הנהלת הקרן תביא לידיעת חבריה, לידיעת חברי העמותה ולידיעת עובדי הקרן את הכללים לעיל.

 

כל לקטור חייב לחתום על טופס "הצהרות בדבר שמירה והגנה על סודיות ומניעת ניגוד עניינים" .נמצא לקטור או יועץ לקרן במצב של ניגוד עניינים ביחס לבקשה שהוגשה לקרן ונמסרה לטיפולו, יודיע על כך למנכ"ל הקרן, לא ישתתף בדיונים הנוגעים לאותה בקשה, לא ייעץ לקרן בעניינה ולא יעסוק בה במסגרת הקרן.

 

 

קרן מקור לסרטי קולנוע וטלוויזיה (ע"ר) מאחלת ליוצרות וליוצרים עשייה פורייה !